Regulamin serwisu UczDziecko.pl

Par. 1 Postanowienia wstępne

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwis Internetowego dostępnego pod adresem internetowym UczDziecko.pl.
   2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu UczDziecko.pl oraz Administratora Serwisu.

Par. 2 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem UczDziecko.pl.

Administrator
- podmiot zarządzający i prowadzący Serwis: Edunet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pszczelna 48/3, 30-431 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311624, kapitał zakładowy 50.000 PLN opłacony w całości, NIP: 676-238-21-96.

Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Adres e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się unikalnym adresem, służąca do odbierania, wysyłania i przechowywania wiadomości oraz innych danych w ramach usług poczty elektronicznej.

Login - unikalna nazwa Użytkownia w serwisie wybrana przez Użytkownika poczas rejestracji w Serwisie (zakładania Profilu).

Profil - miejsce w serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu. Założenie Profilu wymaga rejestracji co najmniej adresu email oraz hasła. Za pośrednictwem Profilu Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych części Serwisu wymagających logowania. Niektóre dane z Profilu (informacje o Użytkowniku) mogą być publicznie dostępne w Serwisie za zgodą Użytkownika.

Pomoc - dział Serwisu w którym podane są informacje dla Użytkowników na temat funkcjonowania Serwisu, procedur i wymogów technicznych, które mają za zadanie ułatwić korzystanie z Serwisu.

Par. 3 Warunki korzystania z Serwisu

   1. Serwis UczDziecko.pl udostępnia w sieci Internet treści i informacje multimedialne o tematyce wychowania i opieki nad dziećmi w różnym wieku. Serwis umożliwia również wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami oraz publikowanie opinii i komentarzy. Serwis świadczy również dodatkowe bezpłatne i płatne usługi na rzecz Użytkowników związane z tematyką Serwisu.
   2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownim musi posiadać urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet wraz z przeglądarką stron WWW. Multimedia dostępne w serwisie mogą wymagać zainstalowania przez Użytkownika dodatkowego oprogramowania.
   3. Założenie w Serwisie Profilu jest bezpłatne i dobrowolne, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia dostępu do niektórych treści lub usług wyłącznie dla Użytkowników posiadających własny Profil.
   4. Logowanie do Profilu oraz inne elementy Serwisu korzystają z technologii "cookies". Do prawidłowego działania tych części serwisu wymagane jest włączenie opcji "cookies" w posiadanej przeglądarce.
   5. Pliki "cookies" to pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym w komputerze Użytkownika Serwisu, w których zapisywane są informacje i dane o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. Informacje zapisane w plikach "cookies" pozwalają na rozpoznawanie Użytkowników odwiedzających serwis, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych, umożliwiają logowanie do Profilu. W plikach "cookies" zapisywane są również tzw. sesje, dlatego każdy zalogowany Użytkownik przed odejściem od komputera powinien wylogować się z Profilu gdyż sesja logowania, a przez to jest dostępna dla każdej osoby, która będzie korzystać z tego samego komputera co Użytkownik. Niewylogowanie się może spowodować przejęcie Profilu i uzyskanie pełnego dostępu do danych Użytkownika przez osoby trzecie.

Par. 4 Usługi dostępne w Serwisie UczDziecko.pl

   1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zapoznania się z informacjami na temat wychowania i opieki nad dziećmi.
   2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość założenia Profilu w Serwisie oraz udostępnienia niektórych informacji o sobie (w tym wizerunku) innych Użytkownikom serwisu.
   3. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zapoznania się z wypowiedziami i komentarzami innych użytkowników.
   4. Usługi świadczone w Serwisie są zasadniczo bezpłatne.
   5. Administrator i podmioty trzecie mają prawo świadczenia w Serwisie usług płatnych lub usług, do których dostęp obwarowany będzie innymi wymaganiami. Każdorazowo przed skorzystaniem z takiej usługi Użytkownik dostanie pełną i wyczerpującą informację o zakresie świadczonej usługi, warunkach świadczenia i sposobie dostępu do usługi, a dostęp do takiej usługi będzie możliwy wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika.
   6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone w Serwisie przez podmioty trzecie, które świadczą usługi we własnym imieniu i na własny rachunek na zasadach porozumień i umów zawartych z Administratorem. Podmiot świadczący usługę ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczoną usługę, a jej świadczenie odbywa się na zasadach i warunkach określonych w osobnych regulaminach. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie, będą przekazywane podmiotom świadczącym daną usługę.

Par. 5 Rejestracja w serwisie i założenie Profilu


   1. Każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat może założyć Profil. Założenie Profilu wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz przejścia procedury rejestracji i oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz innych praw stanowionych przez odpowiednie organy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. Do założenia Profilu wymagane jest posiadanie Adresu e-mail oraz podanie hasła dostępowego. Dokładne instrukcje postępowania przy procedurze rejestracji Użytkownik otrzymuje w trakcie rejestracji lub może je znaleźć w dziale Pomoc.
   3. Założenie Profilu oznacze zgodę na przetwarzanie bez ograniczeń czasowych danych Użytkownika (w szczególności adresu e-mail) przez Administratora Serwisu.
   4. Administrator Serwisu ma prawo przetwarzania danych Użytkownika w celach publikacji i powielania ich w mediach elektronicznych i tradycyjnych (prasa).
   5. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub partnerów Administratora.
   6. Każdy Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia Profilu wraz z wszelkimi danymi zapisanymi w Profilu lub złożenia żądania usunięcia Profilu przez Administratora Serwisu. Ze względu na specyfikę techniczną i zastosowane rozwiązania, niektóre wypowiedzi Użytkownika mogą nie zostać usunięte z Serwisu nawet po usunięciu Profilu.
   7. Podanie danych wymaganych do założenia Profilu jest dobrowolne.
   8. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania prawa oraz niniejszego Regulaminu jak również zasad Netykiety obowiązujących w Interenecie. Przede wszystkim należy tu rozumieć kulturę wypowiedzi i komentowania, zakaz propagowania treści niedozwolonych prawem, niezwiązanych z tematyką serwisu lub naruszających dobre obyczaje, zakaz rozpowszechniania treści komercyjnych i marketingowych bez zezwolenia Administratora, zakaz propagowania treści zniesławiających, godzących w osoby lub podmioty trzecie, wzywających do nienawiści i nietolerancji z powodu światpoglądu, religii, rasy, przynależności etnicznej, płci, stanu zdrowia.
   9. Jakikolwiek działania Użytkownika polegające na destabilizacji działania Serwisu i/lub jego składników są zabronione.
  10. Jeśli jakiekolwiek materiały czy wypowiedzi opublikowane przez Użytkownika naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator ma prawo zastosowania środków uniemożliwiających dalszą działaność Użytkownika w Serwisie.

Par. 6 Zastrzeżenia i odpowiedzialność

   1. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, by Serwis oraz dostępne w nim usługi działały bez zakłóceń w sposób ciągły. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane:
         1. działaniem lub ingerencją osób trzecich;
         2. wywołane działaniem siły wyższej;
         3. wynikające z awarii lub niesprawności infrastuktury sieciowej.
   2. Administrator w żadnym wypadku nie odpowiada za treści i materiały zamieszczane i/lub publikowane przez Użytkowników Serwisu. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za takie materiały ponosi wyłącznie osoba publikująca je lub zamieszczająca w Serwisie.
   3. Za działanie usług oferowanych w Serwisie przez podmioty trzecie, pełną odpowiedzialność ponoszą oferujące je podmioty. Administrator nie ponosi za ich działanie i/lub konsekwencje ich działania żadnej odpowiedzialności.
   4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia serwisu, bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników, w celach konserwacji urządzeń, infrastuktury i oprogramowania lub wprowadzania ulepszeń, poprawek, nowych funkcjonalności i usług.
   5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści przesyłanych przez użytkowników do Administratora. Dotyczy to w szczególności materiałów i informacji, które będą pomocne dla innych Użytkowników lub ułatwią korzystanie z Serwisu: Pomoc, FAQ, Porady eksperta itp.
   6. Wyłącznym dysponentem praw autorskich do serwisu i publikowanych w nim treści jest Administrator. Jakiekakolwiek forma wykorzystania serwisu i/lub znajdujących się w nim treści w całości lub części wymaga pisemnej zgody Administratora. Nie dotyczy to materiałów, które są wyraźnie oznaczone i posiadają określone przez Administratora zasady wykorzystania przez osoby trzecie lub wykorzystania w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami).

Par. 7 Postanowienia końcowe

   1. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z działaniem Serwisu należy kierować pisemnie na adres Administratora i/lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego.
   2. Reklamacje i odpowiedzi będą udzielane przez Administratora w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach Administrator rezerwuje sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji lub udzielania odpowiedzi. Administrator zawiadomi pisemnie składającego reklamację o przewidywanym czasie zakończenia rozpatrywania reklamacji i powodach wydłużenia tetrminu.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w Regulaminie w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiany będą publikowane w Serwisie, a informacja o zmianach zostanie przekazana Użytkownikom w formie ustalonej przez Administratora.
   4. Po ukazaniu się informacji o zmianach, Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami, zalogowanie do Profilu po wprowadzeniu zmian oznacza bezwarunkową akceptację przez Użytkownika nowych postanowień i Regulaminu jako całości.
   5. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian może samodzielnie usunąć swój Profil lub poinformować pisemnie Administratora o swojej decyzji. W takim wypadku Profil Użytkownika zostanie usunięty przez Administratora.
   6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.



Informacja o dotacji

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość.